Geheimhoudingsverklaring

Door bemiddeling van Recratief Bedrijfsmakelaars B.V., ontvangt u zowel mondeling als schriftelijk informatie over te koop staande ondernemingen, waarvan de voorgenomen verkoop doorgaans vertrouwelijk is. Vaak zijn bijvoorbeeld gasten, het personeel of bijvoorbeeld de overheid niet op de hoogte van de voorgenomen verkoop. Wanneer dit vertrouwelijke karakter geschaad wordt kan dit nadelige gevolgen hebben voor de betreffende onderneming.

Bij het verstrekken van de informatie wordt ervan uit gegaan dat :

  1. U ervan op de hoogte bent dat het gaat om vertrouwelijke informatie, die alleen gebruikt mag worden voor de aankoop van de onderneming;
  2. U gerechtigd bent om de verstrekte informatie te delen met personen binnen uw organisatie of de door u ingeschakelde adviseurs, mits deze derden een soortgelijke geheimhoudingsplicht tegenover u hebben;
  3. U niet met de betreffende onderneming zelf, haar werknemers, leveranciers, afnemers, overheidsinstanties in contact zult treden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makelaar;
  4. Wanneer blijkt dat u onzorgvuldig bent omgegaan met deze vertrouwelijke informatie, kunnen er gerechtelijke stappen worden genomen;
  5. Deze geheimhoudingsverklaring geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Tenslotte:
Deze geheimhoudingsverklaring heeft geen betrekking op informatie die algemeen bekend is of mag worden verondersteld, of aan u op een niet vertrouwelijke wijze is medegedeeld.