Camping kopen of recreatiebedrijf kopen bij Recratief Bedrijfsmakelaars

Een camping kopen of een recreatiebedrijf kopen is een ingewikkeld proces. Er komen veel moeilijke vraagstukken bij kijken en er zijn een aantal zaken die u absoluut niet over het hoofd mag zien. Op deze pagina leest u diverse informatie over het aankopen van een recreatiebedrijf en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van financiering.

Indien u op zoek bent naar een recreatiebedrijf kunt u zich via het formulier ook vrijblijvend inschrijven. Wij houden u graag op de hoogte van de recreatiebedrijven die bij ons in de verkoop zijn gekomen en die passen bij uw eventuele wensen.

Goed om te weten

PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ DE AANKOOP VAN EEN CAMPING OF ANDER RECREATIEFBEDRIJF

Het aankopen van een recreatiebedrijf is een ingewikkelde zaak. U heeft ambities om een camping te kopen of een recreatiebedrijf te kopen maar de vraag is waar u moet beginnen. Recratief Bedrijfsmakelaars helpt u hier graag bij!

EEN CAMPING KOPEN - WAT U MOET WETEN

Voordat u veel tijd en energie steekt in het opstarten van een recreatiebedrijf, is het van belang om te weten dat er een aanzienlijk eigen vermogen nodig is. Banken beoordelen de investeringen in deze sector namelijk als zeer risicovol. Er kan tot maximaal circa 60% van de aankoopsom gefinancierd worden! Het overige geld dient daarom bij uzelf vandaan te komen. Dit zal contant beschikbaar moeten zijn.

Overigens wordt er niet alleen op "zekerheid" c.q. eigen vermogen gefinancierd. Een recreatiebedrijf zal tevens over voldoende kasstroom moeten beschikken om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen (liquiditeit). Ook zal er regelmatig in een camping of recreatiebedrijf geïnvesteerd moeten worden om het bedrijf op hetzelfde niveau te houden!

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het de ondernemer is die uiteindelijk van doorslaggevend belang is bij het verkrijgen van een financiering. Dit in combinatie met de vereiste solvabiliteit en liquiditeit. Meer informatie omtrent de solvabiliteit, liquiditeit en de ondernemer zelf kunt u vinden in de informatiebalk "financieringscriteria".

Beginnen met een starterspakket

Graag willen wij starters erop wijzen dat er bij de branchevereniging Hiswa-Recron een compleet starterspakket te koop is tegen een geringe vergoeding. Meer informatie hierover kunt u vinden op de internetpagina van de Hiswa-Recron. Via het inschrijfformulier kunt u zich bij ons geheel vrijblijvend inschrijven. Wij houden u dan op de hoogte van nieuwe verkoopaanbiedingen.

Wij informeren u graag nader over onze werkwijze en onze tarieven. Recratief Bedrijfsmakelaars is een echt familiebedrijf dat als doelstelling heeft om verkopers en kopers van recreatiebedrijven te begeleiden bij de aan- of verkoop hiervan. Kwaliteit, persoonlijke aandacht en persoonlijke begeleiding staan hierbij voorop.

Financieringscriteria

Financieringscriteria

Vooraf dient nadrukkelijk vermeld te worden dat de financiering van een recreatiebedrijf een lastige zaak is. Banken zijn bereid om tot maximaal circa 60% van de aankoopsom te financieren. Daarnaast zijn er maar een beperkt aantal banken bereid om een recreatiebedrijf te financieren!

Bij het aanvragen van een financiering voor de aankoop van een recreatiebedrijf zijn naast de marktwaarde van de camping of de marktwaarde van het recreatiebedrijf zelf (het onderpand voor de bank), de volgende zaken van groot belang:

1. Liquiditeit;
2. Solvabiliteit;
3. De ondernemer.

 

1. Liquiditeit

Bij de liquiditeit gaat het erom of de recreatieonderneming voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. Zoals het uitbetalen van de lonen, de betalingsverplichting aan de belastingdienst etc. Voor de bank is het uiteraard van belang dat aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden (het betalen van de rente en aflossingen). Kortom: met liquiditeit wordt bedoeld een beoordeling op de kasstroom, de zogenaamde cashflow of EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Uitgangspunt voor een bank is dat een ondernemer uit de exploitatie een volwaardig inkomen kan generen. Dit is een subjectief begrip, maar mocht iemand zijn vaste dienstbetrekking vrijwillig willen opzeggen, dan moet het nieuwe inkomen op het oude niveau liggen en in feite iets hoger. Immers de ondernemer loopt als zelfstandig ondernemer meer risico en dit moet zich dan ook vertalen in een hogere arbeidsbeloning. Van belang is dat de bank geen hobby financiert; een hobby kost namelijk geld. Uiteraard moet bij de exploitatiebegroting uitgegaan worden van een reëel kostenniveau.

Doorgaans gaan banken bij investeringen in onroerend goed uit van een rekenrente van circa 5%. Van belang is dat naast de rentelasten, uit de afschrijvingen de financiering bij de bank moet worden afgelost. Tenslotte dient er voldoende ruimte te zijn voor het plegen van vervangingsinvesteringen. Kortom: er moet door een koper van een recreatiebedrijf een deugdelijke en reële exploitatie gemaakt worden, waar alle verplichtingen mee kunnen worden voldaan en die ook de nodige ruimte biedt voor eventuele tegenvallers.

Uit ervaring is gebleken dat banken met name naar de daadwerkelijk gerealiseerde winst- en verliescijfers kijken. Als het beter kan, waarom wordt dat dan niet gerealiseerd door de huidige ondernemer? Kortom hogere prognoses moeten (erg) goed onderbouwd worden (bij voorkeur door een deskundige). Overigens houden banken geen rekening met opbrengsten die niet opgenomen zijn in de jaarrekening.

 

2. Solvabiliteit

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans wordt de solvabiliteit genoemd. Daarbij is het met name van belang of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van faillissement, alle verschaffers van vreemd vermogen hun geld terug te betalen.

Banken beoordelen de investeringen in deze sector als zeer risicovol. Bij de financiering van een recreatiebedrijf vraagt de bank in verband met de solvabiliteit een minimale inbreng aan eigen vermogen van circa 40%. Banken zijn over het algemeen bereid om tot maximaal circa 60% van de marktwaarde te financieren.

Globaal kan gezegd worden dat hoe taakstellender de omzet is c.q. hoe meer de omzet gebaseerd is op prognoses, hoe hoger de eigen inbreng moet zijn om de kwetsbaarheid te verminderen. 100% financiering komt in deze branche niet voor.

Kortom een ondernemer dient hoe dan ook eigen vermogen in te brengen. Dit kan zijn: (contant) eigen geld verkregen door te sparen c.q. te beleggen of door de verkoop van een eigen woning. Ook een lening van familie of van een vriend kan worden gezien als eigen vermogen, maar dan moet het wel achtergesteld worden ten opzichte van de bank. Dit betekent dat degene die het geld leent, bij een eventueel faillissement zijn vordering op de ondernemer pas na de bank kan opeisen (het is immers achtergesteld). Subsidie is ook een vorm van vermogen maar deze dient ook daadwerkelijk ontvangen te zijn c.q. het moet duidelijk zijn dat dit ook schriftelijk toegekend wordt. Een mondelinge toezegging is uiteraard niet voldoende.

Eventueel bestaat er de mogelijkheid bij de aankoop van een recreatiebedrijf, om de verkoper te vragen een stuk vermogen bij de overname (achtergesteld) in het bedrijf te laten zitten. Uiteraard werkt een verkoper hier niet graag aan mee, maar als een bepaalde opbrengst anders niet haalbaar is, dan zou hij kunnen overwegen om een bepaald bedrag in het recreatiebedrijf te laten zitten (waar uiteraard ook rente en aflossing voor betaald dient te worden).

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat alles aan de bank "verpand" moeten worden. Dit betekent dat de bank bij faillissement uit verkoop van onroerend goed, de bedrijfsinventaris en dergelijke het eerst recht heeft op de te verwachten ontvangsten.

 

3. De ondernemer

Van doorslaggevend belang voor het verkrijgen van een financiering is de ondernemer zelf! Een ondernemer kan voldoen aan alle criteria die de bank stelt, als er geen vertrouwen in de ondernemer is, dan zal een bank niet tot financiering overgaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Indien u op zoek bent naar een recreatiebedrijf kunt u zich via het formulier ook vrijblijvend inschrijven. Wij houden u graag op de hoogte van de bedrijven welke wij in verkoop nemen en die passen bij uw wensen.