Kenmerken

  • Namens de curator worden aangeboden de onroerende zaken. Er is sprake van een faillissement; het object wordt aangeboden in de huidige staat. Koper krijgt geen garanties en kan het aangebodene kopen zoals het nu is (as, is). Verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van toestemming van de Rechter-Commissaris in het faillissement van De Eik B.V.
  • Het geheel is gelegen op 2.32.35 hectare eigen grond;
  • Op het terrein bevindt zich een vervallen (slecht onderhouden) bedrijfswoning met aangebouwde (verouderde) opslagruimte (waarin ook activiteiten verricht worden);
  • Verder is aanwezig een centrumgebouw (bouwjaar 2004) met terras aan de voorzijde en terras aan de achterzijde. In het centrumgebouw bevinden zich o.a. drie zaalruimten (2 beneden en 1 boven), 2 kantoorruimten en diverse sanitaire ruimten en kleedruimten;
  • Het terrein is geschikt en bedoeld voor diverse buitenactiviteiten (o.a. speeltuin, midgetgolf, stormbaan, quadbaan, cross-parcours, beachvolleybal) met een opslagloods (gebouwd vanaf 2014);
  • Tot het aangebodene behoren diverse infrastructurele voorzieningen, onder andere bestaande uit een met klinkers verharde weg, met klinkers verharde parkeerplaatsen (circa 50 stuks) en de nutsvoorzieningen.

Verkocht

Benodigd eigen vermogen circa € 300.000,--. Banken zijn doorgaans maar bereid om tot maximaal 60% van de aankoopsom te financieren! Het overige geld dient daarom bij uzelf vandaan te komen

Omschrijving

Namens de curator wordt aangeboden de onroerende zaken van De Eik B.V. Er is sprake van een faillissement; het object wordt aangeboden in de huidige staat. Koper krijgt geen garanties en kan het aangebodene kopen zoals het nu is (as, is ). De curator sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de te verkopen onroerende zaken uit. Verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van toestemming van de Rechter-Commissaris in het faillissement van De Eik B.V.

Het aangebodene betreft ruim 2,3 hectare grond (met een recreatieve bestemming ), met diverse opstallen (waaronder een bedrijfswoning, in slechte staat van onderhoud), een modern centrumgebouw en twee opslagruimten), de infrastructuur en de overige voorzieningen.

Het aangebodene is gelegen aan de Ommerweg; de doorgaande weg van Ommen naar Hellendoorn. Op korte afstand bevinden zich het Overijsselskanaal, de Regge en enkele kilometers verderop het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Het staat plaatselijk bekend als:
Aktief Overijssel
Ommerweg 150
7447 RJ Hellendoorn
T: 0572 33 09 26
I: www.aktief-overijssel.nl

Het aangebodene is sinds het millennium in gebruik bij Aktief Overijssel B.V.; een outdoorbedrijf geschikt voor het houden van feesten en partijen. De onroerende zaken zullen vrij van huur en gebruik geleverd worden. Tot aan de overdracht wordt het bedrijf door Aktief Overijssel B.V. geëxploiteerd.

Het betreft de onroerende zaken en diverse roerende zaken volgens een gespecificeerde lijst, die als bijlage bijgevoegd is. Wanneer gesproken wordt over de onroerende zaken, dan betreft het ook alle zaken zoals vermeld in de betreffende lijst. Een eventuele koper dient zelf (indien gewenst) afspraken te maken met Aktief Overijssel B.V. over de overname van de bedrijfsinventaris.

Benodigd eigen vermogen circa € 300.000,--. Banken zijn doorgaans maar bereid om tot maximaal 60% van de aankoopsom te financieren! Het overige geld dient daarom bij uzelf vandaan te komen.

Tenslotte verkoop door de curator:

In de op te stellen koopovereenkomst zal het volgende worden opgenomen.

“Het is koper bekend dat verkoper, als curator, de onderhavige overeenkomst te goeder trouw aangaat, maar dat hij niet geacht kan worden de gehele feitelijke en juridische situatie te kennen. Verkoper heeft zoveel mogelijk informatie verschaft, dan wel koper in de gelegenheid gesteld om zich deze te verschaffen. Alle aan koper verstrekte en/of door koper verkregen informatie pretendeert niet een juiste en/of volledige weergave te zijn van de actuele situatie. De juridische en/of feitelijke interpretatie en inschatting van alle omstandigheden, gegevens en informatie is geheel voor rekening en risico van koper. De onroerende zaken zijn partijen genoegzaam bekend en behoeven geen nadere omschrijving. De onroerende zaken worden verkocht en overgedragen in de staat waarin zij zich ten tijde van de overdracht bevinden.

De verkoper verkoopt en levert de onroerende zaken uitsluitend voor zover die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren en voorts in de staat waarin die zich bevinden en geeft geen enkele garantie voor onder andere de kwaliteit en deugdelijkheid van de bij deze overeenkomst verkochte en overgedragen activa. De verkoper en/of diens kantoorgenoten kunnen zowel q.q. als pro se in verband hiermede nimmer tot schadevergoeding worden aangesproken.
Verkoper is evenmin jegens koper terzake de onroerende zaken gehouden tot enige vorm van vrijwaring, garantie en/of zekerheid, hoe ook genaamd, behoudens voor zover in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald”.

Financierbaarheid

Bij de financiering van recreatief bedrijfsvastgoed zijn een aantal aspecten van belang:

  • Beschikbaarheid van voldoende eigen vermogen (solvabiliteit);
  • De exploitatie en kasstroom van de onderneming (de cashflow c.q. EBITDA);
  • De ondernemer.

Een degelijk ondernemersplan, waarin aan de hiervoor vermelde zaken uitgebreid aandacht wordt besteed, is een must. Het benodigd eigen vermogen dient 40% te bedragen, ter financiering van dit recreatief vastgoed bedrijf met bijbehorende woning.

Foto's